Bestuur Theater De Koornbeurs

Onze bestuursleden:
•    mevrouw S. Reinsma, voorzitter, Wier;
•    de heer S. Volberda, secretaris, Franeker;
•    de heer S. de Haan, penningmeester, Franeker;
•    mevrouw L. Pol, Franeker;
•    de heer R. Wigmans, Boer

 

Theater de Koornbeurs is een stichting.

Stichting De Koornbeurs wordt bestuurd door een bestuur van tenminste vijf en ten hoogste zeven bestuursleden. Het streven is om de volgende deskundigheden in het bestuur aanwezig te doen zijn:
•    financiële deskundigheid;
•    juridische deskundigheid
•    bedrijfseconomische deskundigheid;
•    public relations en marketing.

 

Tenminste twee bestuursleden zijn woonachtig en/of werkzaam in de gemeente Waadhoeke.

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.


De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 


De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaren. Zij zijn slechts eenmaal herbenoembaar. 


Als een bestuurslid na afloop van de zittingsperiode de functie van voorzitter verkrijgt, geldt voor hem een maximale zittingsduur van 12 jaar.

 

Geen lid van het bestuur kunnen zijn:
a.    personen in dienst van de stichting;
b.    leden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke.