24 april om 15:00

Butsoekers en Tuzentrienen

Korenmiddag

Muziek

Zondag 24 april wordt weer zo’n super gezellige zangmiddag. Die middag zullen het Waadhoekekoor “De Bútsoekers” uit St. Annaparochie en het dameskoor “Tûzen Triennen” uit Stiens u weer een geweldige middag bezorgen. Lekker meezingen en zwijmelen met De Bútsoekers en hun repertoire van  hits uit de jaren ’60 en ’70, alsmede recentere hits en musicalliedjes, en de dames van Tûzen Triennen met bekende naar het Fries vertaalde nummers, waarin soms zeer kritisch naar de mannen wordt gekeken. Ze steken hun mening over het sterke geslacht niet onder stoelen of banken. Ook de kwinkslagen tussen de dames en de heren gaan ongetwijfeld op uw lachspieren werken. 

Hoe it begûn mei Tûzen Triennen:


It is nijjierdei 1997 as der tidens de jierlikse nijjiers reseptsje yn it Britsumer doarpshûs in pear froulju ût Britsum run rinne mei in stik papier en in pinne op e`strùn nei oare froulju mei de fraach:
soene jimme der foar fiele om yn in koar te sjongen?
Net in gewoan koar mar in Jankfodde koar!
Gewoan gesellich sjonge mei froulju ûnder elkoar, elts mei der by
as jo mar gjin man binne!!

Sa wie der op 14 febrewaris 1997 de earste repetysje jûn fan it koar!
De earste dirigente spile keyboard, en soarge ek foar wat aardige ferkes, mar al gau gienen der stemmen op dat we eigen ferskes  ha moasten, yn elts gefal eigen teksten en om dit yn it Frysk te dwaan!!
De froulju mei de BOÄS wurde in begrip in Fryslân.

Yn 2005 nimme we ûs earste CD op mei de namme BLIKSUMSE MANLJU!!
En yn novimber 2013 komt de twadde ut, FRIJER!
Al mei al is der aardich oan de dyk timmert.
Dat giet net fansels, dat falt  en stiet mei ûndernimmende bestjoersleden, in aktive muziekkommisje, leden dy`t teksten skriuwe, in entûsjaste dirigent en muzikanten, publiek dat entûsjast reagearret, freannen en ek ûs mannen!!

In koar om grutstk op te wezen, en dat bin we dan ek!!


It koar Tûzen Triennen ut Britsum e.o

 

Kaartprijs: € 12,50

Zondag 24 april wordt weer zo’n super gezellige zangmiddag. Die middag zullen het Waadhoekekoor “De Bútsoekers” uit St. Annaparochie en het dameskoor “Tûzen Triennen” uit Stiens u weer een geweldige middag bezorgen. Lekker meezingen en zwijmelen met De Bútsoekers en hun repertoire van  hits uit de jaren ’60 en ’70, alsmede recentere hits en musicalliedjes, en de dames van Tûzen Triennen met bekende naar het Fries vertaalde nummers, waarin soms zeer kritisch naar de mannen wordt gekeken. Ze steken hun mening over het sterke geslacht niet onder stoelen of banken. Ook de kwinkslagen tussen de dames en de heren gaan ongetwijfeld op uw lachspieren werken. 

Hoe it begûn mei Tûzen Triennen:


It is nijjierdei 1997 as der tidens de jierlikse nijjiers reseptsje yn it Britsumer doarpshûs in pear froulju ût Britsum run rinne mei in stik papier en in pinne op e`strùn nei oare froulju mei de fraach:
soene jimme der foar fiele om yn in koar te sjongen?
Net in gewoan koar mar in Jankfodde koar!
Gewoan gesellich sjonge mei froulju ûnder elkoar, elts mei der by
as jo mar gjin man binne!!

Sa wie der op 14 febrewaris 1997 de earste repetysje jûn fan it koar!
De earste dirigente spile keyboard, en soarge ek foar wat aardige ferkes, mar al gau gienen der stemmen op dat we eigen ferskes  ha moasten, yn elts gefal eigen teksten en om dit yn it Frysk te dwaan!!
De froulju mei de BOÄS wurde in begrip in Fryslân.

Yn 2005 nimme we ûs earste CD op mei de namme BLIKSUMSE MANLJU!!
En yn novimber 2013 komt de twadde ut, FRIJER!
Al mei al is der aardich oan de dyk timmert.
Dat giet net fansels, dat falt  en stiet mei ûndernimmende bestjoersleden, in aktive muziekkommisje, leden dy`t teksten skriuwe, in entûsjaste dirigent en muzikanten, publiek dat entûsjast reagearret, freannen en ek ûs mannen!!

In koar om grutstk op te wezen, en dat bin we dan ek!!


It koar Tûzen Triennen ut Britsum e.o

 

Kaartprijs: € 12,50

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates over ons programma, kortingsacties en meer…

 • Klik op de Nieuwe Brochure!

 • Laatste Corona Maatregelen

  Geachte Theater en Film bezoekers,

   

  Nieuwe maatregelen voor het Theater,

   

  Naar aanleiding van de laatste persconferentie zijn wij genoodzaakt, om de deuren van ons theater voor drie weken te sluiten.

  U wordt nog geïnformeerd omtrent de afwikkeling van de voorstellingen.

   

  Wij blijven hopen op betere tijden en hopen u dan weer te mogen begroeten in ons theater.

   

  Blijf gezond,

   

  Namens team Theater de Koornbeurs.